5. TIJELA UDRUGE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
na osnivačkoj sjednici Skupštine udruge KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE, održanoj dana 16. veljače 2023. godine, usvojen je

KRŠĆANSKE UDRUGE DEREK PRINCE

5. TIJELA UDRUGE

Članak 18.
Tijela Udruge su:
- Skupština;
- Predsjednik.

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo Udruge.
Skupštinu sačinjavaju redovni svi članovi Udruge.

Članak 20.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Redovna sjednica održava se najmanje jednom u toku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kad to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja izvanredne sjednice). Na izvanrednoj sjednici Skupštine raspravlja se samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.
U slučaju isteka mandata tijela Udruge, sjednicu Skupštine sazvati će osoba posljednja upisana u Registar udruga u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje.

Članak 21.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 22.

Sjednica Skupštine je pravovaljana ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 23.

Skupština Udruge:
- utvrđuje politiku razvoja Udruge;
- donosi i mijenja Statut Udruge i druge opće akte;
- donosi financijski plan i završni račun;
- donosi i mijenja program rada;
- donosi druge akte važne za rad Udruge;
- bira i razrješuje dužnost predsjednika;
- razmatra i usvaja izviješća o radu Udruge, daje smjernice za rad Udruge;
- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;
- odlučuje o prestanku postojanja Udruge, raspodjeli preostale imovine udruge;
- imenuje likvidatora;
- odlučuje o promijeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti;
- odlučuje o statusnim promjenama;
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruge;
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 24.
 
Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godina i ista osoba može biti birana više puta.
Predsjednik:
- odgovoran je za zakonitost rada Udruge
- zastupa Udrugu;
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine;
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine;
- rukovodi radom Skupštine;
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge;
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Zakonom.

Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj