1. OSNOVNE ODREDBE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
na osnivačkoj sjednici Skupštine udruge KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE, održanoj dana 16. veljače 2023. godine, usvojen je

KRŠĆANSKE UDRUGE DEREK PRINCE

1. OSNOVNE ODREDBE        

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:
- nazivu;
- sjedištu;
- izgledu pečata;
- području djelovanja Udruge;
- ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi i gospodarskim djelatnostima, koje Udruga sukladno posebnim propisima obavlja;
- ostvarivanju javnosti rada Udruge;
- članstvu, pravima i obvezama te stegovnoj odgovornosti članova;
- unutarnjem ustroju;
- tijelima Udruge;
- njihovu sastavu i ovlastima;
- načinu odlučivanja;
- uvjetima i načinu izbora i opoziva;
- trajanju mandata i odgovornosti članova;
- imovini i raspolaganju s mogućom dobiti;
- načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka poslovanja Udruge;
- izboru i opozivu likvidatora udruge;
- načinu rješavanja sporova i sukoba interesa (u daljnjem tekstu: Udruga).

Članak 2.

Naziv Udruge je: KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE.
Skraćeni naziv Udruge je: KUDP.
Sjedište Udruge je u Karlovcu, Bašćinska cesta 39.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi predsjednik udruge.
Udruga teritorijalno djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga je neprofitna pravna osoba koja će se upisati u Registar udruga Republike Hrvatske, koji vodi nadležno upravno tijelo prema sjedištu udruge.

Članak 4.

Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik Udruge, kojeg bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Članak 5.

Udruga ima pečat pravokutnog oblika, promjera 47mmx18mm. U pečatu je upisan naziv puni naziv udruge KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE i adresa sjedišta udruge Bašćinska 39, 47 000 Karlovac. Na pečatu se na lijevoj strani nalazi slika svih kontinenata i mrežom preko nje.

JAVNOST RADA

Članak 6.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, osobito:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima;
- pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
- korištenjem informacijsko - komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično);
- putem sredstava javnog priopćavanja.
Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj