2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:

STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Cilj Udruge je promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, kršćanske etike, skladu u obitelji, itd., baziranih na principima koji su otkriveni u Svetom Pismu, a objašnjeni i protumačeni od strane pokojnog učitelja Biblije Derek Prince (1915-2003).

Članak 8.

Ostvarivanje cilja iz Članka 7. Udruga ostvaruje kroz slijedeće djelatnosti:

- sudjeluje na seminarima; sudjeluje sa drugim udrugama koje imaju iste ili slične ciljeve; organizira skupove na temu promicanja kršćanskih vrijednosti; edukacija mladih o kršćanskim vrjednostima;
- informiranje, podučavanje i obučavanje građana kroz izdavanje publikacija (knjiga, internet stranice, elektronskih te audio i vizualnih medija) sukladno posebnim propisima;
- promocija, podučavanje i instrukcije u biblijskim principima kroz konferencije i skupove u skladu sa posebnim propisima;
- prikupljanje dobrovoljnih priloga sa svrhom pomoći KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, sa ciljem rasta u potpomaganju službe za dobrobit kršćana u Hrvatskoj.

Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj